آیا کشور ارمنستان اقامت دائم به مسلمانها میده

پاسخ مدیر سایت : سلام اقامت میده ولی اقامت داءم نمیده. با سپاس